Belangrijkste voorwaarden

  • Stalling geheel voor eigen risico
  • Stalling per jaar met stilzwijgende verlenging per jaar
  • Schriftelijke opzegtermijn 3 maanden
  • Gasflessen verwijderen
  • Accupolen loskoppelen of hoofdstroomschakelaar los
  • Fietsenrekken verwijderen in de wintermaanden (geen meerprijs)
  • Minimaal 2 werkdagen voor het ophalen te berichten

Advies

  • Houdt uw stallingsvoertuig all risk verzekerd
  • Ontdoe uw voertuig van alle vloeistoffen
  • Schors uw voertuig bij langdurig geen gebruik

Algemene voorwaarden
Caravanstalling Dorrepaal bv, Hoogewaard 151 te Koudekerk aan den Rijn

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes/opdracht-bevestigingen van Caravanstalling Dorrepaal bv (Dorrepaal bv) en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De contractspartner van Dorrepaal bv wordt in het hiernavolgende aangeduid met “klant”.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

A. Dorrepaal bv is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht aan zich op haar terrein bevindende caravans en al hetgeen daartoe (in de meest ruime zin) behoort, hetzij tengevolge van beschadiging bij verplaatsing van de caravans c.a. (om welke reden dan ook), hetzij ten gevolge van diefstal, brand, storm, c.q. welke calamiteit dan ook. De klant is gehouden zich c.q. zijn/haar caravan c.a. tegen dergelijke gebeurtenissen te verzekeren, met name omdat het bij deze uitgesloten risico voor Dorrepaal bv redelijkerwijs niet verzekerbaar is.
B. Dorrepaal bv zal evenmin aansprakelijk zijn voor schade ontstaan ten gevolge van door haar aan de caravans verrichte (onderhouds-) werkzaamheden. Overigens zullen reclames terzake deze werkzaamheden binnen 10 dagen nadat de klant de caravan heeft opgehaald moeten worden ingediend en wel schriftelijk.
C. Ten gevolge van calamiteiten ontstane caravanwrakken dienen op eerste verzoek c.q. sommatie van de zijde van Dorrepaal bv door de eigenaar direct verwijderd te worden en wel zodanig, dat Dorrepaal bv daar op geen enkele wijze meer hinder van ondervindt.
D. De klant is verplicht gasflessen en al hetgeen daarmede vergelijkbaar is uit/van de caravan te verwijderen, alvorens deze wordt gestald. Eén en ander conform overheidsvoorschrift (brandweer). Bij gebreke daarvan is de klant volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 3: Betaling

A. Betaling voor het stallen van de caravans geschiedt per jaar vooraf. Betaling dient plaats te vinden binnen 1 maand na factuurdatum. Bij tussentijds verbreken van de tussen partijen bestaande (stallings-)overeenkomsten vindt geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.
B. Betaling van aan de caravan c.a. verrichte (reparatie- en/of onderhouds-)werkzaamheden geschiedt eveneens binnen 1 maand na verzending van de factuur, doch in elk geval op het moment dat de klant de caravan ophaalt.
C. Blijft betaling als bedoeld onder sub. A en B achterwege, dan heeft Dorrepaal bv het recht van retentie met betrekking tot de caravan c.a. totdat betaling heeft plaatsgevonden. Voorts heeft zij het recht de caravan in open lucht te stallen zolang betaling uitblijft. Blijft de klant 2 jaar of langer met betaling in gebreke, dan draagt de klant reeds nu vooralsdan zijn caravan c.a. in eigendom aan Dorrepaal bv over, die gerechtigd is de caravan c.a. aan een derde te verkopen en haar vordering uit de opbrengst te voldoen, zulks onder de verplichting het resterende bedrag op eerste verzoek aan de klant af te dragen. Is de verkoopopbrengst onvoldoende ter betaling van de vordering van Dorrepaal bv, dan behoudt laatstgenoemde een (restant-)vordering op de klant. Moet Dorrepaal bv kosten maken ter verwijdering/vernietiging van de caravan c.q. het caravan-wrak, dan is de klant evenzeer voor de kosten aansprakelijk.
D. Indien betaling niet binnen de hiervoor gestelde termijn is geschiedt, dan is de klant van rechtswege in gebreke en is hij/zij aan Dorrepaal bv een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de factuurdatum, zonder dat enige aanmaning en ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van Dorrepaal bv het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen de partijen vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €50,-, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zijn.

Artikel 4: Overmacht

Dorrepaal bv zal niet aansprakelijk zijn voor niet of niet-tijdig nakomen van de overeenkomst, indien dit niet-tijdig nakomen direct of indirect op enigerlei wijze is veroorzaakt door, of voortvloeit uit overmacht. Overmacht omvat, doch is niet beperkt tot de navolgende gebeurtenissen: besluiten en maatregelen van enige overheid, arbeidsconflicten, arbeidstekorten, tekort aan onderdelen, gebreken of vertraging in vervoer, niet c.q. niet goed c.q. niet tijdig presteren van leveranciers en andere contractanten van Dorrepaal bv. Overigens dient de klant aan Dorrepaal bv tenminste 2 werkdagen van te voren kenbaar te maken dat hij/zij de caravan c.a. wil ophalen.

Artikel 5: Diversen

A. Beide partijen kunnen de overeenkomst terzake het stallen van de caravans tegen het einde van het stallings-jaar opzeggen en wel schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
B. De openingstijden van Dorrepaal bv zijn:
maandag t/m zaterdag van 8:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00 uur
maandag t/m vrijdag van 19:00 tot 20:00 uur (van 1 april tot 1 november).

Artikel 6: Toepasselijk recht, geschillen

A. Alle tussen partijen gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
B. Eventuele geschillen tussen partijen zullen, naar keuze van Dorrepaal bv, worden berecht door hetzij de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Dorrepaal bv, hetzij de rechter die volgens de wet bevoegd is.

Stalling Rust Roest
Caravanstalling Dorrepaal bv
Hoogewaard 151
2396 AN Koudekerk a/d Rijn
Zuid-Holland
0713412417
0651153013
Werkplaats: 0651091154
info@stallingrustroest.nl

logo-bovaglogo-topstallingen-nl